O spoločnosti

Spoločnosť MH Invest II, s.r.o. je spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá prevzala väčšinu pôvodných úloh spoločnosti MH Invest, s.r.o.

Spoločnosť MH Invest II, s.r.o. uskutočňuje činnosti súvisiace s prípravou a výstavbou priemyselných parkov a zón pre investorov, v spolupráci so štátnymi inštitúciami, VÚC, správcami sietí a investormi. Zabezpečuje prípravu územia a výkup pozemkov pre investorov a súvisiace práce s vybudovaním infraštruktúry pre regionálny rozvoj.

Spoločnosť každoročne vykonáva monitorovanie a fyzické obhliadky existujúcich priemyselných zón a parkov na území Slovenskej republiky, ktorým bola poskytnutá dotácia z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky alebo finančné prostriedky Európskej únie a aktualizáciu súvisiacich informácií a údajov.

Spoločnosť MH Invest II, s.r.o. zabezpečuje správu a údržbu obytných súborov pre zahraničných investorov v Čiernej vode a Krasňanoch, ktoré aktuálne prenajíma spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o.

  • stavebná, inžinierska a poradenská činnosť pre samosprávy
  • príprava a výstavba priemyselných parkov a zón pre investorov
  • príprava územia a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov určených na výstavbu
  • práce súvisiace s vybudovaním infraštruktúry pre regionálny rozvoj
  • monitoring a fyzické obhliadky existujúcich priemyselných parkov a zón a aktualizácia súvisiacich informácií a údajov
  • správa a údržba obytných súborov pre zahraničných investorov v Čiernej Vode a Krasňanoch