Okres Gelnica → Kojšov

Priemyselný park Kojšov

Posledná aktualizácia: 15.06.2020

Celková rozloha:0,50 ha
Vlastník pozemkov:Obec Kojšov

TECHNICKÝ STAV

Energetická kapacita: NN prípojka z jestvujúcej trafostanice 400 kVA,
Splašková kanalizácia: cez DN 300 do ČOV. Max. vypúšťané množstvo Q = 1,78 m3 / deň,
Dažďová kanalizácia: gravitačne odvedená cez ORL do recipientu,
Vodovod: DN 100, Ročná kapacita Qr = 462,8 m3 / rok. 
Plynovod: na vykurovanie, STL dimenzia 5 100 m3/rok.
Telekomunikácie: metalická sieť, 

INFRAŠTRUKTÚRA

Napojenie PP po ceste III. triedy č.3281 4 km na cestu I.triedy I/547 smer Košice - Spišská Nová Ves.

Železnica - stanica Margecany - 10 km.
 

FOTOGALÉRIA

ETABLOVANÉ SPOLOČNOSTI

DRAKOV s.r.o.

Predmet podnikania:spracovanie kovov
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:4
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

JOKO timber s.r.o.

Predmet podnikania:spracovanie dreva
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:3
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

KRAMA s.r.o.

Predmet podnikania:baliaca činnosť
Adresa:
IČO:
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov:13
Požiadavky na vzdelanie:
Podnety zamestnancov:
Vyjadrenie zamestnávateľa:

* údaje majú informatívny charakter, konkrétne informácie sú k dispozícii na vyžiadanie na adrese mhinvest2@mhinvest2.sk

Späť na mesto Kojšov
Späť na okres
Tu môžete prejsť na grafické vyhľadávanie priemyselných parkov Slovenska. Zobraziť mapu regiónov