Súhlas so spracovaním osobných údajov

SÚHLASÍM so spracúvaním všetkých mnou poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spoločnosťou MH Invest, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 36 724 530, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 44056/B (ďalej aj len „Spoločnosť“), v informačnom systéme Spoločnosti „Spracovanie informácií o priemyselných parkoch Slovenska“ za účelom spracovania ponuky na zverejnenie a predaj registrovanej nehnuteľnosti, sprostredkovania predaja/ kúpy danej nehnuteľnosti tretej osobe, zasielania ponuky a informácií záujemcovi o kúpu danej nehnuteľnosti. Svoj súhlas udeľujem Spoločnosti v súlade s ustanovením § 11 zákona o ochrane osobných údajov. Spoločnosť ako prevádzkovateľ je oprávnená spracúvať uvedené osobné údaje počas celej doby registrácie a trvania ponuky u Spoločnosti, pričom tento súhlas udeľujem Spoločnosti na dobu neurčitú.

Ako inzerent ponuky na predaj nehnuteľnosti zároveň súhlasím so spracovaním všetkých mnou poskytnutých údajov, informácií a fotografií o nehnuteľnosti vrátane poskytnutých úradných a iných rozhodnutí týkajúcich sa danej nehnuteľnosti vydaných v súlade najmä so zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) ako aj zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), uvedených v „Ponukovom formulári“ a so zverejnením informácií o nehnuteľnosti v rozsahu celková rozloha, voľné plochy, vlastník, stručný popis technického stavu a stručný popis infraštruktúry na internetovej stránke Spoločnosti www.priemyselneparkyslovenska.sk. Ostatné poskytnuté údaje o danej nehnuteľnosti nebudú zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti, budú len spracované v informačnom systéme Spoločnosti „Spracovanie informácií o priemyselných parkoch Slovenska“ za účelom sprostredkovania kúpy/ predaja danej nehnuteľnosti tretej osobe – konkrétnemu záujemcovi, ktorému budú údaje o nehnuteľnosti výlučne za týmto účelom poskytnuté.

Zakliknutím na príslušné okienko vyhlasujem, že som bol Spoločnosťou poučený o svojich právach a povinnostiach vyplývajúcich mi najmä zo zákona na ochranu osobných údajov, a to nasledovne:
- Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Máte právo na informácie, odpis, opravu Vašich osobných údajov, ktoré sú vedené v informačnom systéme, a to na adrese sídla Spoločnosti.
- Vami Spoločnosti poskytnuté osobné údaje a údaje o danej nehnuteľnosti musia byť pravdivé; v prípade ich zmeny ste povinný túto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť Spoločnosti.
- Vaše údaje budú likvidované v prípade ich neaktuálnosti, ak dôjde k splneniu účelu, na ktorý boli poskytnuté, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia Vašej ponuky u Spoločnosti.

Spoločnosť prehlasuje, že Vami poskytnuté osobné údaje a údaje o nehnuteľnosti použije len na vyššie definované účely a že Vami poskytnuté osobné údaje a údaje o nehnuteľnosti spracúva použitím vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Spoločnosť Vám zároveň oznamuje, že v súlade s ustanoveniami zákona na ochranu osobných údajov, môžu byť Vaše osobné údaje a údaje o nehnuteľnosti poskytnuté príjemcom Vami registrovanej ponuky (aj tretím stranám) a sprostredkovateľom, ktorými sa rozumejú napr. spoločnosti pracujúce v IT oblasti, spolupracovníci Spoločnosti pripravujúci ponuku na kúpu/ predaj nehnuteľnosti.